Montessori på förskolan

Montessori på Förskolan Gryningen

Maria Montessori menade att all utveckling sker enligt en bestämd plan, en kosmisk plan, där och allt och alla individer är betydelsefulla och allt har ett samband. 

Montessoripedagogiken bygger på barnets naturliga nyfikenhet och vilja att lära sig själv.


På Förskolan Gryningen är det pedagogens uppgift att observera barnens lärande och vara lyhörd och ta vara på barnets intresse och känsliga perioder, för det är då barnet lär som lättast. 

Barns intresse varierar med ålder och mognad, och på förskolan har barnen frihet att själv välja vad det vill arbeta med. 


Barnets eget intresse är drivkraft att söka kunskap, men pedagogen presenterar nya aktiviteter för barnet, eftersom alla kan behöva hjälp och stöd för att lära sig. 


Ett barn behöver tydlig struktur i sin vardag och tid att klara av att göra saker själv. Små barn känner trygghet i att ha ordning omkring sig.

Praktiska livet

Praktiska Livet är övningar där barnet får träna sig sådant de behöver kunna i det verkliga livet. T.ex. att hälsa artigt, knäppa knappar i jackan, borsta håret, duka, torka av bordet, sopa, hälla ur kanna, tvätta händerna med två och vatten, etc.


Sensoriska övningar
Alla sinnen måste stimuleras för att utvecklas på bästa sätt.

Med sensoriska övningar tränas, utvecklas och förfinas barnets olika sinnen såsom syn, hörsel, känsel, smak och lukt. Det är genom sina sinnen som barnet förstår världen.

Barnet lär sig genom att vara i rörelse och genom att skapa och utforska saker med sina händer. Det sensoriska materielet hjälper barnet att få struktur på sin kunskap och arbetet ger barnet en konkret upplevelse av abstrakta begrepp. Materielet ger barnet en möjlighet att tänka logiskt när de klassificerar sina sinnesintryck i dimensioner. Intelligensen arbetar samtidigt med händerna och intellektet utvecklas.

Matematik
Montessori menar att varje barn föds med ett matematiskt sinne. Barn har känslighet för ordning och exakthet och söker efter mönster och klassificeringssystem i sin omgivning för att förstå världen. Allt i vår omgivning är uppbyggt av matematik, struktur och ordning i miljön gör barnet tryggt, vilket skapar förutsättningar för inlärning. En yttre ordning, genom en av läraren förberedd miljö, hjälper barnet att bygga upp en inre ordnad struktur.


Genom det konkreta laborerandet med materielen lär sig barnen så småningom att räkna med tankens hjälp. Materielen är ett redskap på väg mot större förståelse.

Språk
Det lilla barnet föds med en förmåga att konstruera språk genom ett omedvetet absorberande av det språk de upplever i sin omgivning.

Barnet behöver tala, med andra barn och vuxna som lyssnar och samtalar. Sagor, sånger och berättelser, samtal om upplevelser och bilder är viktiga verktyg. I våra flerspråkiga barngrupper på Förskolan Gryningen berättar och bearbetar vi sagor på många olika sätt: genom bilderböcker, teater, lekar, på andra språk än svenska, m.m, för att även de som ännu inte har stor ordförståelse på svenska ska ha intresse och förståelse. Vi leker språklekar, använder sånger och ramsor för att berika barns ordförråd.


Barn visar ofta tidigt mer intresse för av att forma egna bokstäver än att läsa vad andra hade skrivit. För att kunna skriva krävs det att barnet har vissa motoriska färdigheter medan det vid läsning kräver högre intellektuell mognad.


För att kunna läsa måste man veta hur varje bokstav låter och hur den ska ljudas. Maria Montessori förespråkade ljudningsteknik som är grammatiskt skrivande och läsande. Det är viktigt att komma ihåg att det är barnet självt som lär sig att läsa.

Kultur
Det stora målet med vår levnad är att skapa en fredlig värld, i motsats till miljöförstöring, missbruk av jordens resurser och krig.

Med sitt absorberande sinne tar barnet under sina tre första levnadsår omedvetet in allt som handlar om kulturen, språk, attityder, värderingar, vanor, traditioner, seder och bruk och detta läggs till dess omedvetna minne, förkroppsligas och blir en del av barnets personlighet. Genom rätt kunskap kan barnet skapa nya förutsättningar för världen.

Historia, geografi, biologi och naturvetenskap ingår alla i kulturämnena, som tillsammans med musik och konst ger barnen kunskap om den värld de lever i.


Materielen utgår från helheten för att sedan övergå till delarna och detaljerna, från konkret till abstrakt.

Biologi – Maria Montessori delade upp biologin i två delar, botanik och zoologi. Barn har ett naturligt intresse för växter och djur och fascineras av fåglar, insekter och andra djur och växter som finns i deras omgivning. Biologin börjar ute med levande växter och djur i sin naturliga miljö, för att sedan fortsätta vidare med den förberedda materielen inomhus.


På Förskolan Gryningen får barnen kompostera, sopsortera, plantera, vattna och gödsla både egna plantor inomhus och träd och gemensamma odlingar ute på gården. Vi har gångavstånd till skog och naturparker, och varje grupp har en särskild utflyktsdag i veckan.


Om barnen tidigt får kunskap om djur och natur förstår de det ekologiska systemet, att allt levande är beroende av varandra.


När barnet tillägnar sig ett holistiskt synsätt vill de ta ansvar och skydda vår jord. Detta kopplas ihop med de tidigare praktiska livet övningarna som barnet har gjort. Så småningom förstår barnet sambandet mellan skötsel och resultat. Får blomman inget vatten så kommer den att vissna, gödslar vi jordgubbarna får vi fler bär att smaka på.


Naturkunskap – Inom naturvetenskapen får barnet uppleva och pröva olika experiment. Barn får ställa hypoteser och vi dokumenterar tillsammans: teckningar, bilder, barn skriver egen text, m.m.


På Förskolan Gryningen har vi ett särskilt projekt om Alfred Nobel i samband med Nobelpriset där vi särskilt lägger fokus på experiment. Projektet avslutas på Nobeldagen då vi firar ”Nobelfest” med fin mat, högtidskläder m.m.

Geografi hjälper barnet med sin rumsuppfattning. Jorden är utgångspunkten för arbetet.

Med hjälp av olika materiel, tex de olika globerna och pusselkartorna lär sig barnen orientera sig i hela världen.


I geografin så finns det något att arbeta med även för de yngre barnen eftersom de flesta materiel börjar med en sensorisk upplevelse. Det gäller att inspirera barnet på många olika sätt inom geografin, så att barnet får många sinnesupplevelser. Både barn och pedagoger på Förskolan Gryningen har i flera fall rötter från olika delar av världen, varför det blir särskilt konkret när man arbetar med olika världsdelar och länder.

Historia
Det första steget är aktiviteter som får barnet att utveckla sin tidsuppfattning. För de yngsta barnen handlar det om den nära tidsuppfattningen: igår, idag, imorgon, sedan veckodagar, månader, årstider. På Förskolan Gryningen planerar vi efter ett årshjul med aktiviteter som följer naturens växlingar under årstiderna.


Parallellt med det löpande årshjulet får de äldre barnen arbeta med sådant som handlar om universums, jordens och livets utveckling samt människans roll i universum.


I montessori använder vi av oss en tidslinje, men konkreta föremål som visar livets ursprung, från de första mikroorganismerna i havet, fram till människan. Särskild dinosaurierna är populära!

Konst och hantverk
Sedan mänsklighetens begynnelse har människor skapat. Av grenar och djurhudar byggde vi skydd mot elementen och av benbitar och lera tillverkade vi redskap. Och när tiden räckte till målade vi bilder på grottväggar och dekorererade våra föremål.


Kreativitet är problemlösning, och bildskapande är barnets första sätt att göra något bestående som andra kan ta del av. Klottret på pappret finns kvar efter att stunden är förbi. Barn är kreativa till sin natur, och vårt arbete är att ge barnet utrymme och och möjlighet att pröva på och exprimentera med olika material, färger, tekniker, färger och former.


På Förskolan Gryningen förbereder vi på olika sätt för barns ålder och mognad: för att riva, klippa, olika sorters kritor, färger, pennor, papper, tapetklister, lera, gips, mosaik, snickarbänk med redskap, garn och vävram, ull och karda, naturmaterial vi plockar i skogen, etc. Barn behöver så väl få kladda som att torka rent och ställa tillbaks efter sig.


Vi anser att det är viktigt att barn får tillgång till lämpligt och estetiskt tilltalande material, som tex vackra pärlor av olika svårighetsgrad och rätt nyanser av grundfärgerna.


Vi respekterar barns arbete och uppmuntrar dem till att pröva nya tekniker och material, utan att slentrianmässigt värdera eller berömma resultat.